Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on Skiwax Europe OÜ (registrikood 12571202), asukohaga Purje tn 8, Tallinn, Eesti. Telefon +3726003137 ja meiliaadress [email protected]

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

  • nimi, telefoninumber ja meiliaadress;
  • tarneaadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste hind ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Miks isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaupade tarnimiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaubad, kogus ja kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste kokkuvõtete koostamiseks ja kliendi eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse vajaduse korral maksete tagastamiseks kliendile.

Isikuandmeid nagu meiliaadress, telefoninumber ja kliendi nimi töödeldakse müüdud kaupade ja osutatud teenustega seotud probleemide lahendamiseks (klienditoe teenuse pakkumiseks).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebiidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe teenuse pakkumiseks infoühiskonna teenusena ja veebikasutuse statistika kogumiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (nagu raamatupidamiskohustuse täitmiseks ja klientide kaebuste lahendamiseks).

Isikuandmete vastuvõtjad

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoe funktsioonile ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja klientidel tekkida võivate probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja meiliaadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui kaubad toimetatakse kohale kulleriga, siis edastatakse kullerile koos kliendi muude kontaktandmetega ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamise eest vastutab mõni teenusepakkuja, siis edastatakse isikuandmed vastavale teenusepakkujale arvepidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmed võidakse edastada IT-teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete majutamiseks.

Andmete turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse ____ serverites, mis paiknevad mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitsetaseme on Euroopa Komisjon tunnistanud piisavaks, ja sellistele äriühingutele Ameerika Ühendriikides, mis on liitunud Privacy Shieldi andmekaitseraamistikuga.

Veebipoe personal võib kasutada isikuandmeid veebipoe kasutamisega seotud tehniliste probleemide lahendamiseks ja klienditoe teenuse osutamiseks.

Veebipood rakendab sobivaid füüsilisi, korralduslikke ja IT-turbe meetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku ja muutmise ning ilma loata avalikustamise ja juurdepääsu eest.

Isikuandmed edastatakse veebipoe volitatud töötlejatele (nagu transporditeenuse ja andmete majutamise teenuse pakkujatele) ja neid töödeldakse veebipoe ja vastava volitatud töötleja vahel sõlmitud lepingu alusel. Volitatud töötlejad peavad tagama sobivate kaitsemeetmete rakendamise isikuandmete töötlemisel.

Juurdepääs isikuandmetele ja isikuandmete parandamine

Isikuandmetele pääseb ligi ja neid saab parandada veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontota, siis tagab juurdepääsu isikuandmetele klienditoe funktsioon.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmeid töödeldakse kliendilt selleks saadud nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus oma nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele meili teel.

Säilitamine

Isikuandmed kustutatakse veebipoes kliendikonto sulgemisel, kui isikuandmete säilitamine ei ole vajalik raamatupidamise eesmärgil või klientide vaidluste lahendamiseks.

Ilma kliendikontota veebipoest tehtud ostude ajalugu säilitatakse kolm aastat.

Maksete ja klientidega seotud muude vaidluste tekkimise korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või kuni aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta meili teel ühendust klienditoega. Kustutamistaotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul, teatades kliendile andmete kustutamise aja.

Isikuandmete edastamine

Meili teel esitatud isikuandmete edastamise taotlusele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditoe funktsioon tuvastab isiku ja teatab, millised isikuandmed kuuluvad edastamisele.

Otseturunduse sõnumid

Meiliaadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturunduse sõnumite saatmiseks, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku. Kui klient ei soovi otseturunduse sõnumeid saada, siis peab ta klõpsama vastaval lingil meilisõnumi jaluses või pöörduma klienditoe funktsiooni poole.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profiilianalüüsi tegemiseks), siis on kliendil õigus igal ajal vaidlustada nii oma isikuandmete esmane kui edasine töötlemine, kaasa arvatud otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemine, teatades sellest meili teel klienditoele.

Vaidluste lahendamine

IIsikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe (KONTAKTANDMED) kaudu. Pädev järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon ([email protected]).